Tilsynsførende på Krarup Friskole, Reventlowskolen.

 

Anne Abildgård, tlf. nr. 28491809

anabild48@gmail.com 

 

 

Tilsynserklæring for Krarup Friskole skoleåret 2018/2019

Skolekode 473022

 

Tilsynsførende:

Anne Abildgaard

Datoer for besøg:

 

2018:  11/6, 4/9, 31/10, 2/11, 17/12

2019: 22/1,27/2,5/3

Undervisningen er overværet i følgende fag:

Dansk  1-2, 3-4, 5-7

Eng.0, 1-2, 3-4, 5-6, 7

Mat. 1-2, 3-4, 5-7

Tysk 7

Historie 3-4

 

Derudover har jeg deltaget i morgensang, overværet bevægelsesmodul, skuespil  og haft samtaler med skolens leder og personale!

 

Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik, engelsk:

I disse tre fag gælder det, at eleverne udmærkede og  alderssvarende kundskaber og færdigheder.

Ud fra de timer jeg har overværet er min konklusion, at standpunktet for eleverne i dansk, matematik og engelsk er på niveau med det der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen:

 

Skolen har et godt, bredt og meget varieret undervisningstilbud, der inddrager alle fag. Der er, udover de boglige fag, også fokus på at få det kreative ind i fagene. IT bliver brugt både individuelt og interaktivt i undervisningen. Skolens omsorg for at den enkelte elev får en både faglig og alsidig personlig udvikling ses tydeligt i den daglige undervisning.  Jeg har læst årsplaner og undervisningsplaner, og sammenholdt med den undervisning jeg har overværet vil jeg  vurdere, at der på skolen er et tidssvarende faglig og pædagogisk undervisningstilbud, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

Dagligdagen er præget af at der er en god relation mellem børnene og mellem børn og voksne, og jeg har på mine besøg overværet en undervisning, der viser hvordan eleverne arbejder sammen, set de krav, der bliver stillet til elevernes arbejde. Relationen mellem lærer og elev er god, eleverne bliver hørt og opfordres til at sige deres mening. Til morgensamlingen er der ofte spørgsmål fra elev til lærer og på skolen har der i år været et par fællesmøder, arrangeret af elevrådet. Den enkelte elev føler sig værdsat og respekteret i den almindelige samværsform på skolen, så de mærker fællesskabet. Fællesskabet styrkes ved alle de tiltag til fælles aktiviteter, der er på skolen. Det er en vigtig del af det daglige skoleliv på Krarup Friskole. Ved de fælles aktiviteter lærer eleverne hensyntagen, opmærksomhed og fællesskab. Alt sammen noget, der styrker de sociale kompetencer – kompetencer der er meget brug for i det moderne samfund og som styrker den demokratiske forståelse.

Ud fra dette vurderes det, at eleverne bliver godt forberedt til et samfund med frihed og folkestyre.

 

 

Tilsynets vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:

 

Det vurderes som tidssvarende og fyldestgørende.

 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner, samt evalueringsplan:

 

Jeg har haft adgang til skolens beskrivelser af mål for skolens fag. Desuden har jeg kendskab til skolens undervisningsplaner og årsplaner for de enkelte fag. Disse beskrivelser vurderes som dækkende for fagenes opbygning og undervisningen.

 

Tilsynets vurdering af, om undervisningssproget er dansk:

 

Undervisningen foregår på dansk.

 

Når jeg ankommer til Krarup Friskole er det ofte når eleverne har deres bevægelsesbånd, dvs jeg ser alle børn, store og små i bevægelse og leg – uanset om vejret er dårligt. Det giver straks en indtryk af en skole, der både tænker på samhørighed, fællesskab og sundhed. At eleverne laver noget sammen på kryds og tværs kan man også se til morgensang, og i år var jeg på besøg den dag, hvor de skulle begynde på deres årlige skuespil. Skolen emmede af liv og aktivitet, store og små var i gang i forskellige grupper – musik, kostumer, kulisser, opbygning af scene og rolleindstudering. I disse aktiviteter er det selvfølgelig læreren, der tager beslutningen, men der er god plads for eleverne til at ytre sig og foreslå ændringer. Så eleverne lærer allerede der en del i forhold til den demokratiske proces.

 

Når man færdes på skolen, kan man virkelig mærke de gode stemninger. Der er liv og travlhed, glæde og aktivitet både blandt elever og de voksne. Og det både i timer og frikvarterer. Skolens rum bliver brugt, der arbejdes individuelt og på klassen. Man mærker, at der er et fælleskab på skolen, som er god baggrund for at udforske og opleve! Ved brug af skolens hjemmeside og adgang til personaleintra kan jeg løbende holde mig orienteret om skolens hverdag og aktiviteter, ligesom jeg har adgang til at se lærernes årsplaner.

 

På skolen er der jo samlæste klasser. Det giver særlige udfordringer til lærerne, som virkelig skal kunne kunsten at differentiere undervisningen. Det har lærerne på Krarup Friskole stor erfaring i. Lærerne er kvalificerede og velforberedte. De forstår at høre og se hver enkelt barn ligeværdigt, at udfordre hver elev på deres faglige niveau samt at formidle stoffet varieret og i en tryg og behagelig atmosfære. Der bliver taget hensyn til de elever, der af forskellige årsager ikke altid kan deltage i klasseaktiviteter, og derfor bliver sat i gang med andre aktiviteter. Der er gode relationer mellem lærer og elev, lærerne har en anerkendende tilgang til eleverne og har megen fokus på arbejdet med relationer eleverne imellem.

 

Dansk er mange ting. Mange muligheder og fagemner skal nås. Den tidlige sprogforståelse i de små klasser – læsning og forståelse af tekster i forskellige genrer – bearbejdelse, opgaveløsninger, grammatik, diktater og historieskrivning. Ja man kan blive ved. Og der bliver arbejdet intenst i dansktimerne for at nå det man skal. – I matematik arbejdes der på de forskellige klassetrin både konkret og mere abstrakt. Og det er spændende at følge, hvordan lærerne forstår at variere deres undervisning. Det gælder alle de fag jeg har overværet.

 

Da jeg altid kommer uanmeldt, sker det selvfølgelig også at jeg kan havne i en undervisning, hvor eleverne sidder og arbejder selv i deres bøger. Men det giver mig mulighed for der snakke med eleverne, hjælpe dem og se deres faglige niveau.

Jeg oplever en skole med et læringsmiljø, der er trygt og udfordrende for både elever og lærere.

Tak for endnu et godt skoleår!

 

2/4 2019

Anne Abildgaard

Tilsynsførende