Tilsynserklæring 2017/18

 

 

Tilsynserklæring for Krarup Friskole skoleåret 2017/2018

Skolekode 473022

 

Tilsynsførende:

Anne Abildgaard

Datoer for besøg:

 

2017:  9/6, 19/6, 20/9, 30/10, 30/11, 5/12

2018: 31/1, 7/2, 14/3

Følgende fag er blevet observeret:

Dansk 0, 1-2, 3-4, 5-7

Eng. 1-2, 3-4, 5-6, 7

Mat. 1-2, 3-4, 5-7

Tysk 5-6-7

Mu 2

 

Derudover har jeg deltaget i morgensang, overværet bevægelsesmodul, skuespil og Lucia og haft samtaler med skolens leder og personale!

 

Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik, engelsk:

I disse tre fag gælder det, at eleverne udmærkede og  alderssvarende kundskaber og færdigheder.

Ud fra de timer jeg har overværet er min konklusion, at standpunktet for eleverne i dansk, matematik og engelsk er på niveau med det der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen:

 

Skolen har et godt og varieret undervisningstilbud. Arbejdsformer og samværsformer er åbne og inddragende. Der bliver arbejdet selvstændigt og i grupper og eleverne har mulighed for at diskutere og ytre sig.. Skolen anvender IT i undervisningen bl.a. ved brugen af Smartboard. Den faglige og pædagogiske kvalitet vurderes som tidssvarende og fyldestgørende og står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

 

Der bliver på denne skole lagt vægt på, at der er gode relationer, både mellem eleverne og mellem elev og lærer. Disse relationer er meget vigtige for indlæring. Og den interaktion, der er mellem elev/elev og mellem elev/lærer er både respektfyldt og åben.  En måde at være sammen på, der giver eleverne en fornemmelse af, hvordan et demokrati fungerer. I løbet af et skoleår bliver eleverne også ”trænet” i at formulere sig og formidle viden, bl.a. under morgensamlingen. Fællesskabet styrkes ved alle de tiltag til fælles aktiviteter, der er på skolen. Det er en vigtig del af det daglige skoleliv på Krarup Friskole. Ved de fælles aktiviteter lærer eleverne hensyntagen, opmærksomhed og fællesskab. Alt sammen noget, der styrker de sociale kompetencer – kompetencer der er meget brug for i det moderne samfund og som styrker den demokratiske forståelse.

Ud fra dette vurderes det, at eleverne bliver godt forberedt til et samfund med frihed og folkestyre.

 

 

Tilsynets vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:

 

Det vurderes som tidssvarende og fyldestgørende.

 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner, samt evalueringsplan:

 

Jeg har haft adgang til skolens beskrivelser af mål for skolens fag. Desuden har jeg kendskab til skolens undervisningsplaner og årsplaner for de enkelte fag. Disse beskrivelser vurderes som dækkende for fagenes opbygning og undervisningen.

 

Tilsynets vurdering af, om undervisningssproget er dansk:

 

Undervisningen foregår på dansk.

 

På Krarup Friskole ser man hver dag, at alle elever har bevægelsesbånd, som foregår udenfor. Store og små er på hold sammen i forskellige aktiviteter. Dette giver et billede af en skole, hvor man arbejder med samhørighed og fællesskab – og i tilgift får eleverne både frisk luft og motion. Ved morgensamling får man også den oplevelse af at eleverne er sammen på kryds og tværs og alle tør sige noget! Disse aktiviteter er med til at styrke kendskab til demokrati og frihed.

Jeg har på mine besøg i klasserne mødt engagerede, velkvalificerede og velforberedte undervisere, som mestrer at differentiere i de samlæste klasser. Lærerne forstår at høre og se hver enkelt barn ligeværdigt, at udfordre hver elev på deres faglige niveau samt at formidle stoffet varieret og i en tryg og behagelig atmosfære. Der bliver taget hensyn til de elever, der af forskellige årsager ikke altid kan deltage i klasseaktiviteter, og derfor bliver sat i gang med andre aktiviteter.

Som elev på Krarup Friskole bliver man set og hørt. Lærernes anerkendende tilgang til eleverne og arbejdet med relationer er en vigtig forudsætning for at få dannet de værdier som skolen formidler og som de senere skal bruge i deres voksenliv. Man kan tydeligt mærke på skolen, at eleverne lærer at færdes i det store fællesskab. Den rummelighed de får med sig er et godt grundlag for at agere i et samfund med frihed og folkestyre.

Eleverne kommer i deres timer langt omkring. Jeg har overværet fantasifortællinger, eventyr på tysk, James Cook og halloween på engelsk og så har jeg selvfølgelig også været der i timer, hvor eleverne arbejder i deres bøger. Det giver mig god mulighed for at snakke med eleverne, se, hvordan de arbejder og på hvilket niveau de er. Eleverne opdager som regel hurtigt, at der er en voksen mere, der kan hjælpe.

Jeg kommer altid uanmeldt og jeg er glad for, at man kan acceptere dette. Tak for endnu et godt skoleår!

19.3.2018

Anne Abildgaard

Tilsynsførende