• slide
 • slide
 • slide

 VEDTÆGTER

 

Stiftende generalforsamling var 20. okt 2003

 

Vedtægterne blev godkendt på generalforsamling d. 10. maj 2004

Vedtægtsændringer: ændret på to på hinanden følgende generalforsamlinger  d. 11. juni 2020 og 25. juni 2020.

 

Offentliggørelse på Krarup Friskoles hjemmeside d. 26. juni 2020.

 

 

Hjemsted og formål


§ 1
"Krarup Friskole, Reventlowskolen" er en selvejende og uafhængig uddannelses-institution med hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Skolen er oprettet den 20. oktober 2003.
 

§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. 

Skolen har som formål, at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Stk.2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

 

 • At tilbyde undervisning fra 0. klasse til og med 9. klasse.     
 • At undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser.
 • At der samarbejdes på tværs af klasserne.
 • At være inspireret af den Grundtvig-Koldske tanke med vægt på morgensamling, fortællingen og fællesskabet i øvrigt.
 • At man aktivt inddrager lokalsamfundet i undervisningen.
 • At kropslige og musiske aktiviteter stimulerer og understøtter elevernes læring i dagligdagen.
 • At børnene udvikler respekt for deres medmennesker, tingene omkring dem og for naturens mangfoldighed.
 • At der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev.
 • At give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer via fremmedsprog, IT og venskabsskoler.
   

Skolens drift

§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige.
Stk.2.
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og vil være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.
Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." og må ikke anbringes på konti som andre end skolen har rådighed over.

 

Stk.4.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Et evt. overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk.5.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Forældrekreds og skolekreds

§ 4
Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.
Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.
Stk.3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

 

§ 5
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.
Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

 

Tilsyn

 

§ 6
I henhold til § 4, stk.2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.


Stk.2.
Efter bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler mv." skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.
Stk.3.
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et møde i tilknytning til generalforsamlingen. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem af forældrekredsen på generalforsamlingen kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun forældre afgive stemme.
Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende sin skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de
bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i "Lov om friskoler og private grundskoler mv."
Stk.5.
Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

 

Generalforsamling

 

§ 7
Generalforsamlingen skal i fællesskab med bestyrelsen træffe beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og vedtægtsændringer.
Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 21. marts - 15. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel samt via annonce i "Krarup Nøglen". Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsen aflægger beretning.
5. Det reviderede regnskab forelægges.
6. Tilsynsførende aflægger beretning.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.

 

Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for
skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3.
Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

 

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 2/5 af skolekredsens eller forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling (minus Krarup Nøglen). Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

 

§ 9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.
Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.
Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Bestyrelsens sammensætning

 

§ 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Stk.2.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt forældrene efter bekendtgørelse om valg af tilsynsførende, mens resten vælges af og blandt alle medlemmer af skolekredsen.
Stk.3.
Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst 1 suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis 1 eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, se dog §10 stk. 9.
Stk.4.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt, første gang med 3 efter foretagen lodtrækning.
Stk.5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældre ved skolen.
Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et bestyrelsesmedlem valgt af og blandt forældre kan kun erstattes af en suppleant, der ligeledes er valgt af og blandt forældrene.
Stk.7.
Det skal af protokollen fremgå hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.
Stk.8.
Under udøvelse af bestyrelseshvervet er intet medlem undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Stk.9.
Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen, skolens generalforsamling eller skolekreds kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden. Det skal af mødeindkaldelsens dagsorden fremgå, at mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning om afsættelse af bestyrelsesmedlemmerne gælder reglen om almindelig stemmeflerhed.
§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

 

Bestyrelsens opgaver

 

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Formanden vælges af bestyrelsens midte. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær, næstformandens stemme.
§ 13
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. friskolelovens §5 stk. 6, og vedtægtsbekendtgørelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk.2.
For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 14
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi, herunder statslige tilskud, og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om friskoler og private grundskoler.
Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4, stk. 2 og § 6.
Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, evt. i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Stk.3.
Bestyrelsen vælger revisor. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt.
Stk.4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepengene og forældrebetalingen i skolefritidsordningen og kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Stk.5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

 

§ 15
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til kendskab til
budgetter, regnskaber, revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan udstrække denne ret til også at gælde andre. Oplysninger der er omfattet af bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

Tegningsret

 

§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

 

Skoleleder

 

§ 17
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

Regnskab

 

§ 18
Regnskabsåret følger statens finansår.
Stk.2.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med lovgivningen og de af Undervisningsministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Stk.3.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 21. marts, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse og forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og skal underskrive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

 

Vedtægtsændring

 

§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.
Stk.2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.
Stk.4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage en orientering herom.

 

Nedlæggelse

 

§ 20
Bortset fra de tilfælde, hvor det iflg. lovgivningen påhviler bestyrelsen at træffe beslutning om skolens nedlæggelse, kan beslutning om nedlæggelse af skolen kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.
Stk.2.
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk.3.
Undervisningsministeriet skal underrettes hvis der er fare for at skolens virksomhed må indstilles, hvis skolen standser sine betalinger eller begæres konkurs. Træffes der beslutning om skolens nedlæggelse skal Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner gives meddelelse herom. Endvidere påhviler det bestyrelsen at give skolekredsen og forældrekredsen besked om skolens nedlæggelse og grundlaget herfor, umiddelbart efter at beslutningen er truffet.
Stk.4.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten
Stk.5.
I tilfælde af skolens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk.6.
Mulige overskydende midler tilfalder med undervisningsministeriets godkendelse
Friskolefonden under Dansk Friskoleforening.

 

§ 21
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.
Stk.2.
Vedtægten skal i original indsendes til undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

 

Den første bestyrelse underskrev vedtægterne d. 8. nov 2004

 

Undervisningsministeriet godkendte og underskrev d. 25. nov 2004

 

Offentliggørelse af datoer for underskrivelse og godkendelse af vedtægter d. 19. jun 2013