• slide
 • slide
 • slide

Skolens værdigrundlag er at...

 

 • tilbyde undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
 • undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser.
 • der samarbejdes på tværs af klasserne.
 • være inspireret af den Grundtvig-Koldske tanke med vægt på morgensamling, fortællingen og fællesskabet i øvrigt.
 • man aktivt inddrager lokalsamfundet i undervisningen.
 • kropslige og musiske aktiviteter stimulerer og understøtter elevernes læring i dagligdagen.
 • børnene udvikler respekt for deres medmennesker, tingene omkring dem og for naturens mangfoldighed.
 • der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev.
 • give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer via fremmedsprog, IT og venskabsskoler.

 

Værdigrundlag og målsætning for Krarup Friskole.

Krarup Friskole er Grundtvig-Koldsk inspireret friskole, hvor samtale og gensidig respekt er vigtige grundsten. Skolen bygger på et stærkt fællesskab på kryds og tværs af alder og familierne imellem. Store og små, ældste og yngste elev er lige vigtige for skolens hverdag og fællesskab. Alle har en stemme og intet er for stort eller småt til at blev vendt eller taget alvorligt.
Vi har en anerkendende tilgang til eleverne, som også er med til at styrke deres selvværd. Samtidig er det vigtigt at hjælpe dem videre/godt på vej med samtale og redskaber, når livet gør knuder eller det sociale bliver for svært.
 

På Krarup Friskole kender alle lærere alle elever og alle elever kender alle lærerne. Det er en vigtig del af det at være tryg og en forudsætning for vores måde at lave skole på. Her på skolen mener vi det, når vi siger: ”at hvert barn ses hver dag”. På den måde kan de voksne afkode dagsformen, humør og evt. andre ting hos børnene, der er vigtige for at de får en god skoledag.
Relations-arbejde med børnene er højt prioriteret, da det er med til at styrke samarbejdet mellem elev og lærer. Vi er bevidste om det og der bruges tid og energi på det, både med knus og kram, med samtale og fokus på det enkelte barn.
 

Til morgensamling er eleverne inddelt i familiegrupper fra 0. til og med 9. klasse. Det giver ansvar til de ældste, som skal hjælpe med sangbogen og med at holde ro i gruppen. Det giver også tryghed for de yngste, at de kender de ældre elever. Familiegrupperne bruges og indimellem til skolens daglige bevægelses-modul og i andre sammenhænge.
 

Trivsel er en vigtig forudsætning for læring. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at sikre børnenes trivsel. Det kan være konfliktløsning, snakke på klassen om venskaber og trivsel, individuelle samtaler, tilpasning af materialer til den enkelte elevs niveau.
På Krarup Friskole er det essentielt, at alle får succes. Derfor vurderes elevernes faglige niveau løbende, så vi sikrer, at man ikke ”hænger i med neglene”. Vi har positiv erfaring med at turde tage elever ud af den daglige undervisning og give dem et fagligt boost i en periode.
Vi har også god erfaring med at have elever på ekstra-hold – små hold med få elever, hvor man intensivt kan træne læsning, skriftlighed, matematikforståelse eller simpelthen opbygge relationer.
 

Samarbejde mellem skole og hjem har stor betydning og skolens størrelse giver god mulighed for at kende vores familier. Det hjælper i arbejdet med børnene, så vi kan lave en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt
Der er generel stor opbakning fra forældrene til skolen, det letter skole/hjem-samarbejdet så vi i fællesskab kan arbejde for at børnene trives og udvikler sig.
 

Målet med vores arbejde er at danne og udvikle hele mennesker med gode faglige og sociale egenskaber. I den verden vi lever i, er det vigtigt at kunne indgå i forpligtende fællesskaber med empati, forståelse og rummelighed.
Det ligger i Krarup Friskoles DNA, at vi har alle slags børn også nogle der tænger til en ny skolestart og dem der har brug for ekstra hjælp af en ene eller anden årsag - og vi er gode til dem alle.
Er man udfordret med f.eks. ordblindhed, så er det essentielt for selvværd og faglig udvikling, at eleven får den rette hjælp. Der skal være hjælpemidler til rådighed, eleven skal dernæst lære at bruge disse værktøjer så der er mulighed for faglig progression.
 

Det skal føles rart og trygt både for børnene at være i skole og for forældrene at sende børn i skole. Så har vi nået en vigtig målsætning.